Regulamin

Art. 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Dokument ten jest umową pomiędzy klientem, a firmą Digres Marcin Pawłowski mającą siedzibę w Chorzowie 41-506 przy ul. Częstochowskiej 11a/2. NIP 627-238-98-60.

§ 2.Firma Marcin Pawłowski oświadcza, że dane teleadresowe klientów nie będą udostępniane osobom trzecim, a zostaną wykorzystywane jedynie w celu prawidłowej realizacji zleceń.

§ 3. Podpisujący lub wysyłający zamówienie oświadcza, że posiada prawne upoważnienie do dokonania zamówienia w imieniu Zamawiającego lub jeżeli go nie posiada, podpisem na zamówieniu wyraża jednocześnie zgodę na poręczenie zapłaty własnym majątkiem.

§ 4. Prawa autorskie do projektów opracowanych przez Wykonawcę są jego własnością.

§ 5. Zamawiający ma prawo do zastosowania projektów w innych celach niż w realizacji niniejszego zamówienia oraz dokonywanie własnych zmian, jeżeli opracowanie stanowi odrębną, osobno wycenioną i opłaconą pozycję zamówienia. Prawo to jest ograniczone do celów własnych Zamawiającego.

§ 6. Sprzedaż w celach zarobkowych projektu lub przedmiotów wykonanych wg projektu wymaga odrębnej umowy lub odpowiedniego wpisu na zamówieniu i fakturze.

Art. 2. Realizacja zamówień

§ 1. Czas realizacji każdego zamówienia jest określany indywidualnie.

§ 2. W przypadku niektórych, standardowych, produktów i usług przybliżony czas realizacji podany jest na stronie internetowej. Nie jest on jednak terminem nieprzekraczalnym, a o wszelkich zmianach informowany jest klient.

§ 3. Określenie „czas realizacji” liczone jest od momentu zlecenia i opłacenia usługi lub dostarczenia gotowych do druku materiałów / plików. W przypadku, gdy projekt jest dostarczany przez Klienta, Wykonawca wymaga przygotowania plików zgodnie ze specyfikacją dostępną na stronie www.digres.pl .

§ 4. Zleceniodawca oświadcza, ze ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne w treści i formie dostarczonych projektów, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Jeśli plik dostarczony przez Zleceniodawcę jest zarażony wirusem lub innymi wadami i spowoduje awarie oprogramowania lub urządzeń komputerowych – bierze on odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z tego faktu.

§ 5. W przypadku dostarczenia do wykonania plików zawierających jakiekolwiek wady treści lub formy, Wykonawca nie bierze za nie odpowiedzialności.

§ 6. Wykonawca nie jest zobowiązany do wprowadzania poprawek i modyfikacji w projektach lub innych plikach przesłanych przez Zleceniodawcę, jeśli nie jest to pisemnie zaznaczone w zamówieniu (wysokość wynagrodzenia za korekty ustalana jest indywidualnie).

§ 7. Digres ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umowa.

§ 8. Klient traci uprawnienia określone w wyżej wymienionej ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym fakcie.

§ 9. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-557 kodeksu Cywilnego.

§ 10. Zamawiający (Konsument), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 11. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

§ 12. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez Zleceniobiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 10.

§ 13. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

§ 14. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ze zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

§ 15. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

§ 16. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

§ 17. Zleceniobiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§18. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Zleceniobiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Zleceniobiorcą.

§ 19. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

§ 20. Zamawiający zobowiązuje sią do uiszczenia zapłaty w wysokości poniesionych przez Wykonawcę kosztów, w tym zakupionych lub użytych do realizacji materiałów, kosztów wykonawczych, kosztów robocizny oraz projektowych.

§ 21.Koszty wykonania oraz robocizny oblicza się wg stawki 40zl/osobogodzinę niezależnie od ustalonej w zamówieniu wyceny.

§ 22. Zapłata z tytułu rezygnacji, nastąpi przez potrącenie z wpłaconej zaliczki, a jeżeli kwota kosztów przekracza wpłaconą zaliczkę, Zamawiający dopłaci różnicę.

§ 23. Po rozliczeniu wyżej wymienionych kosztów Zamawiający otrzyma materiały zakupione do realizacji zamówienia w stanie wynikającym z wykonanych już prac.

§ 24. Opracowane projekty mogą być przekazane, jeżeli stanowiły odrębną pozycję zamówienia i zostały opłacone w wysokości wynikającej z zamówienia.

§ 25. Nieodpłatne wycofanie zlecenia jest możliwe w przypadku, gdy nie jest ono jeszcze realizowane.

Art. 3. Wysyłka

§ 1. Wysyłka dostarczana jest jednym z poniższych sposobów:

a)transport Digres Marcin Pawłowski – paczka zostaje dostarczona we wcześniej ustalonym terminie,

firma kurierska – termin dostarczenia: 24h (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy),

b)odbiór osobisty – możliwy jest po wcześniejszym ustaleniu terminu w Biurze Obsługi Klienta firmy Digres Marcin Pawłowski (Katowice 40-678, ul. Armi Krajowej 44).

c)zdalnie – za pomocą maili lub z wykorzystanie serwera - dotyczy stron internetowych, projektów, itp.

§ 2. Koszt wysyłki pokrywa Zleceniodawca.

§ 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez Zleceniobiorcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. Postanowienia mniej korzystne dla kupującego są nieważne.

Art. 4. Ceny i płatności

§ 1. Zleceniobiorca zapewnia, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

§ 2. Wszystkie kwoty opublikowane na stronie www.digres.pl są cenami netto, do których dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

§ 3. W momencie złożenia przez Klienta zlecenia – zobowiązuje się On finansowo z tytułu realizacji zlecenia przez firmę Digres Marcin Pawłowski.

§ 4. Firma Digres Marcin Pawłowski dopuszcza następujące formy płatności:

a)przedpłata na konto firmy Digres Marcin Pawłowski,

b)przedpłata przez serwis Platnosci.pl,

c)faktura z odroczonym terminem płatności (w określonych przypadkach i tylko po wcześniejszych ustaleniach),

d)zaliczka (tę formę dopuszcza się tylko w przypadku osobistego podpisania zamówienia w siedzibie firmy Klienta lub Biurze Obsługi Klienta firmy Digres Marcin Pawłowski).

§ 5. Ustalony termin płatności rozpoczyna bieg w dniu wystawienia faktury VAT przez Zleceniobiorcę. W przypadku płatności przelewem, za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na konto bankowe. W przypadku braku terminowej wpłaty od dnia następującego po terminie zapłaty naliczane będą odsetki ustawowe.

§ 6. W przypadku przekroczenia terminu wykonania zamówienia z wyłączeniem przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zmniejszenia wartości faktury o wysokość odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

§ 7. Wplata zaliczki o wysokości 30-50% wartości netto zamówienia powinna nastąpić do 7 dni od złożenia zamówienia.

§ 8. Jeżeli zaliczka nie zostanie opłacona w terminie, Wykonawca może odstąpić od realizacji zamówienia.

§ 9. Ustalony termin wykonania zamówienia rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Wykonawcę zaliczki w gotówce lub na konto bankowe.

§ 10. Towar pozostaje własnością firmy Digres Marcin Pawłowski do momentu uregulowania pełnej kwoty zobowiązania.

§ 11. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z przekazywania środków przez serwis Platnosci.pl lub banki.

§ 12. Faktura dla zamówień obejmujących kilka pozycji - może być wystawiona za całość wykonanego zlecenia lub za pozycje wykonane jednostkowo.

Art. 5. Reklamacje

§ 1. Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń technologicznych jakie narzuca m.in. druk offsetowy, wielkoformatowy oraz druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach.

§ 2. Klient ma prawo do wykonania odpłatnego wydruku próbnego, który umożliwi wyeliminowanie ewentualnych wad.

§ 3. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

§ 4. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego towaru.

§ 5. Reklamacje wysyłane są firma spedycyjną lub transportem własnym firmy Digres Marcin Pawłowski na koszt Wykonawcy.

§ 6. Podstawą do reklamacji jest tylko i wyłącznie kompletny produkt (np. pełny nakład ulotek). W innym przypadku reklamacje będą rozpatrywane negatywnie.

§ 7. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

§ 8. Firma Digres Marcin Pawłowski zastrzega sobie okres 7 dni na rozpatrzenie reklamacji. W tym czasie klient zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz dalszych krokach, które zostaną podjęte w tym temacie.

Art. 6. Polityka zwrotów

§ 1. W przypadku niezgodności towaru z umowa reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres Digres Marcin Pawłowski, 40-678 Katowice, ul. Armii Krajowej 44.

§ 2. Określając sposób realizacji zobowiązań Wykonawcy Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Wykonawca nie będzie w stanie wywiązać się z określonych zadań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

§ 3. Wykonawca ustosunkuje się do żądań klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru.

§ 4. Jeżeli w ciągu 14 dni Wykonawca nie ustosunkuje się do żądań klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.

Art. 7. Własność intelektualna

§ 1. Zawartość strony internetowej www.digres.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

§ 2. Prawa do serwisu digres.pl oraz treści w nim zawartych należą do firmy Digres Marcin Pawłowski.

§ 3. Wszelkiego typu nazwy, grafiki oraz oprogramowanie należy do firmy Digres Marcin Pawłowski. Pobieranie, kopiowanie oraz modyfikowanie jakichkolwiek treści ze strony www.digres.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

Art. 7. Prywatność i bezpieczeństwo

§ 1. Sprzedawca posiada świadomość, że ochrona danych osobowych Kupującego jest priorytetem, dlatego zobowiązuje się do działań zgodnych z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rad UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (RODO) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 2. Sprzedawca w zakresie pozyskanych danych zobowiązuje się do zachowania poufności oraz bezpieczeństwa pozyskanych danych osobowych. Pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. Stworzono procedury gwarantujące poufność danych osobowych i ich przetwarzanie bez dostępu do nich osób trzecich.

§ 3. Dane osobowe użytkowników serwisu przetwarzane są na podstawie dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i udostępniane są wyłącznie podmiotom współpracującym z serwisem, jak. np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności, firmy spedycyjne, hostingowe i ich przekazywanie ograniczone jest do minimum.

§ 4. Użytkownicy serwisu posiadają prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, a więc ich sprostowania, prawa dostępu, usuwania, ograniczania co do zakresu ich przetwarzania, praw do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, obejmującego również profilowanie oraz prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Użytkownik ma prawo do złożenia wniosku w zakresie uprawnień dotyczących danych osobowych o: uzyskanie dostępu do danych czyli informacji, jakie dane są przetwarzane oraz uzyskania kopii tych danych, przeniesienia danych do innego administratora danych lub do siebie (w zakresie określonym (w art. 20 RODO.) Odpowiedni wniosek może zostać złożony na adres sprzedaz@digres.pl. Przepisy prawa określają prawa oraz sytuacje, w których takie wnioskowanie może wystąpić.

§ 5. Administratorem Twoich danych jest firma Digres Marcin Pawłowski z siedzibą w Chorzowie, przy ulicy Częstochowskiej 11a/2, nr NIP 6272389860.

§ 6. Szczegółowe informacje związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zawarte są na stronie sklepu w dziale pod nazwą: Polityka prywatności.

Załącznik nr 1 do regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) – Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.